Bài viết

Tăng số lượng Follower trên Google plus

Posted in Kiến thức Google Adwords

Cách tăng số lượng Follower trên Google+

Google plus (Google+) là mạng xã hội của Google. Giống như Facebook, Google cũng cho phép chúng ta kết bạn cho trang Google+. Nhưng khác ở điểm trên Google+ cho chúng ta dùng chức năng “Follow” giống như Twitter. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng số lượng follower trên google+ (tăng số lượng người theo dõi mình).

Thuật ngữ cơ bản trong Adwords

Posted in Kiến thức Google Adwords

Những thuật ngữ cơ bản trong Adwords

Những thuật ngữ cần phải nắm trước khi bắt đầu bắt cứ điều gì liên quan đến Google Adwords. (Những thuật ngữ này sẽ được giải thích một lần duy nhất ở đây, và trong các phần tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục sử dụng thuật ngữ bằng tiếng Anh để dễ dàng cho việc học và làm với Google Adwords sau này).